Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: fluence.technology.pl zwanym dalej Serwisem internetowym, jest FLUENCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kolejowa 5/7 01-217, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000629831, NIP:  5272776154, REGON: 36502915600000, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: e-mail: rodo@fluence.pl, tel. +48 22 1189 600.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: rodo@fluence.pl lub w formie pisemnej na adres Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
 • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
 • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

  4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko - mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci), przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej,formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisu internetowym,poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Serwisu internetowego,
 • numer telefonu - może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionych dokumentów, folderów informacyjnych i/lub próbek towarów;
 • adres e-mail - może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą;
 • adres IP urządzenia - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • nazwa firmy - dane ewentualnie podane w zakresie kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru;
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych;
 • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.

7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego. 

11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 1 lub 3 powyżej.

14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

15. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych kontrahentów, subskrybentów newslettera.

16. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem : https://fluence.technology/polityka-cookies/.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na info@fluence.pl.

Last edit by: Fluence on October 2, 2023.